SHADOWS TORRENTS - DARMOWE TORRENTY - FILMY GRY PROGRAMY

Seed:4
Leech:2


Seed:963
Leech:1tyś


Seed:584
Leech:470


Seed:261
Leech:103


Seed:673
Leech:306


Seed:165
Leech:162


Seed:785
Leech:731


Seed:303
Leech:377


Seed:779
Leech:982


Seed:283
Leech:681


Seed:136
Leech:132


Seed:1tyś
Leech:1tyś


Seed:2tyś
Leech:899


Seed:1tyś
Leech:848


Seed:885
Leech:936


Seed:117
Leech:348


Seed:1tyś
Leech:1tyś


Seed:1tyś
Leech:759


Seed:476
Leech:377


Seed:346
Leech:485


Seed:783
Leech:470


Seed:625
Leech:946


Seed:924
Leech:710


Seed:674
Leech:457


Seed:775
Leech:364


Seed:414
Leech:404


Seed:406
Leech:240


Seed:136
Leech:254


Seed:563
Leech:652


Seed:893
Leech:504

Kategorie
Polecane Przeglądarki

mozilla chrome chrome explorer
Adobe Flash Player

Adobe Flash Player
Hosting zapewnia

HostMark.pl
Dołącz i zarabiaj

opinie.pl
Dołącz i zarabiaj

greenpanthera.com
Dołącz i zarabiaj

cashbackrabat.pl
Dołącz i zarabiaj

ermail.pl
Statystyki

website counter
Regulamin panujący na Shoutbox'ie
 • Nie używaj wulgarnego s?ownictwa oraz nie obra?aj innych, je?eli masz zamiar przedstawi? komu? pogl?dy oraz opinie które mog? obra?a? inne osoby rób to na pw.
 • Je?li nie masz nic do powiedzenia to lepiej nic nie pisz... 
 • Nie podawaj linków do stron z crackami i serialami. 
 • Nie podawaj linków do innych stron z torentami oraz warezem. 
 • Nie cytuj swoich prywatnych wiadomo?ci. 
 • Nie wklejaj obrazków wiekszych niz 370x207 pixeli ? Nie spoileruj.
 • Sprawy zwiazane z wstawkami lub komentarzami za?awimy przez PW do za?ogi nie na SB.
 • Nie zasmiecaj SB wklejajac notorycznie obrazki i gif-y przez co uniemorzliwia pisanie innym osobom.
 • Zabrania si? u?ywa? emotikonek z kategorii +18!!!

Brak zastosowania si? do tych zasad mo?e skutkowa? zablokowaniem shoutboxa, warnem,czasowym wy??czeniem konta lub zbanowaniem konta.


Regulamin Forum
 • Posty wpisuj tylko w danej kategorii na forum np.Post o grach na konsole lub PC w Kategorii SWIAT GIER.
 • Pro?by o wstawienie jakiego? tytulu b?dz pytanie na inne tematy mo?na Wpisywa? w kategorie RO?NE.
 • W kometarzach b?dz postach nie wolno u?ywa? obrazliwych zwrotów ani nikogo obra?a?!
 • Nie zamieszcza? Postow na temat KUPNO/SPRZEDA?.
 • Zakaz reklamowania w postach jakichkolwiek stron o podobnej tematyce.
 • Za ra??ce ?amanie regulaminu grazi BAN oraz usuniecie ze strony.
 • Zabrania si? u?ywa? emotikonek z kategorii +18!!!
 • Zakaz hejtowania (ang.hate-nienawi??.wstr?t).

Regulamin prezentera/Dj-a

1. Prezenter/Dj powinien mie? uko?czone 18 lat.Prezenterem mo?e zosta? osoba po uprzednim przes?uchaniu.

2. Prezenter/Dj prowadz?c audycj? nie mo?e przeklina? i nie powinien k?óci? si? ze s?uchaczami. Nie mo?e tez puszcza? utworków z wulgaryzmami. S?ownictwo u?ywane na antenie jak i na shoutbox-ie powinno by? na poziomie kulturalnym i nie powinno nikogo obra?a?. Prezenter/Dj prowadz?c audycj?, po uprzednim ostrze?eniu na shoutbox-ie ma prawo zg?osi? administracji do zablokowania u?ytkownika lub s?uchacza, który obra?a prowadz?cego, s?uchaczy i pisz?cych na shoutbox-ie u?ytkowników strony.

3. W tytu?ach utworów nie powinno by? polskich znaków typu ?, ?, ?, ? itp. Prezenter/Dj zobowi?zany jest do utworzenie playlisty w której nie ma polskich znaków w tytu?ach utworów. Nie wolno wy?wietla? te? przy tytule adresów internetowych/torrentowych w tytu?ach utworów.

4. Prezenter nie powinien reklamowa? innych stacji radiowych.

5. Prowadz?cy nie powinien by? pod wp?ywem alkoholu lub innych u?ywek. Gdy si ? oka?e, ?e jest pod wp?ywem takich u?ywek zostanie zdj?ty z serwera i skre?lony z ekipy prezenterów/DJ-ów.

6. Wszystkie dane zwi?zane z radiem tj. ustawienia radia (parametry serwera i has?a) pozostaj? tylko do wiadomo?ci w?a?cicieli i ekipy.

7. Przestrzeganie regulaminu radia I shoutbox-a pilnuje za?oga strony.

8.Regulamin zosta? stworzony po to ?eby go przestrzega?, wi?c ka?dy Prezenter/Dj i s?uchacz ma obowi?zek zapoznania si? z regulaminem.

9. Po zako?czeniu audycji prezenter zobowi?zany jest do wy??czenia paneli pozdrowie? i utworu na ?yczenie.

10.Wpisywanie audycji w ramówk? jest obowi?zkowe.Pierwsze?stwo grania ma ten prezenter który pierwszy umie?ci wpis w ramówk?. Prowadz?cy powinien gra? zgodnie z ramówk?. Nie powinien utrudnia? pracy innym prezenterom. Je?eli zaistnieje taka sytuacja ?e Prezenter nie b?dzie móg? zagra? w swoich wyznaczonych godzinach, powinien powiadomi? kogo? z zarz?du radia by zwolni? miejsce w ramówce.


Regulamin Nagród i Kar

1.Nagrody.  

Piszesz Posty na Forum, ? Uczestniczysz w rozmowach na SB, ? Komentujesz wstawki, ? Wstawiasz prawi?owo torrenty, ? Czesto nas odwiedzasz?

Zostajesz Nagrodzony przez Za?oge Strony Rang? od POWER USERA do VIP-a.

2. Kary

Notoryczne ?amanie Regulaminu strony mimo upomnie? za?ogi ? Zostajesz ukarany WARNEM na okre?lony czas! Mimo otrzymanego Warna nadal ?amiesz zasady ? Zostajesz ukarany Czasowym Wy?aczeniem Konta! Je?eli niczego ci? to nie nauczy?o Zostajesz ZBANOWANY na zawsze! 


Objaśnienie Rang

RANGI ZWYK?E

USER - U?ytkownik po zarejestrowaniu. Limit dzienny pobierania 10  torrentów. Brak aktywno?ci przez miesi?c skutkuje blokad? konta. 

POWER USER - Aby otrzyma? t? rang? nale?y wstawi? prawid?owo 100 torrentow .Limit pobierania 10  torrentow dziennie. Brak aktywnosci przez miesiac skutkuje degradacj? do Usera

RANGI PREMIUM

SHADOWS USER - Aby otrzyma? t? rang? nale?y wstawi? prawid?owo 200 torrentow lub da? dotacje na stron? sms 6.15 zl. Bez limitu pobierania.Konto wa?ne bezterminowo.

VIP- Aby otrzymał tą range należy prawid?owo wstawi? 300 torrentow lub da? dotacje na strone sms 7.38 zl . Bez limitu pobierania.Konto wa?ne bezterminowo.Do rangi dodano Brylancik

SUPER VIP - Aby otrzyma? t? range nale?y prawid?owo wstawił 400 torrentow lub da? dotacje na strone sms 11.07 zl . Bez limitu pobierania.Konto wa?ne bezterminowo.Do rangi dodano Brylancik

DONATOR - Ranga ktora mo?e otrzyma? ka?dy u?ytkownik strony wp?acajac dotacje na strone sms 17.22 z?. lub przelew Ranga przyznawana tylko przez OWNERA. Konto wa?ne bezterminowo bez linitów.Do rangi dodano pieni??ek. 

RANGI SPECJALNE

UPLOADER - Aby otrzyma? t? rang? nale?y wstawi? prawid?owo 500 torrentow. Ranga przyznawana u?ytkownikowi który ma ch?? wstawia? pozycje i zwraca sie z pro?b? do za?ogi.Wstawiajac nie jest potrzebne akceptowanie wstawek przez za?og?.Pobieranie bez limitów.Konto wa?ne bezterminowo.Uploader jest ranga która wspomaga stron? przez wstawianie torentów.Brak Aktywno?ci przez miesi?c skutkuje zdjeciem z rangi.

PARTNER - Ranga przyznawana tylko przez OWNERA w systemie partnerstwa stron.Bez limitu pobierania.Konto wa?ne bezterminowo.

PRZYJACIEL - Ranga przyznawana tylko przez OWNERA Bez limitu pobierania.Konto wa?ne bezterminowo. 

LADY SHADOWS - Rang? t? otrzymuje p?e? ?e?ska - Przyjaciel - która przewa?nie udziela si? na SB/Forum. Ranga dla Kobiet przyznawana przez za?oge.Bez limitu pobierania.Konto wa?ne bezterminowo.Do rangi dodano serduszko.

SUPER VIP - Przeznaczona wy?acznie na STREFE VIP.Ranga ma takie przywileje na stronie jak VIP dodatkowo dost?p do STREFY VIP.Do Rangi dodano Gwiazdk? obok nicka.

PREZENTER - Ranga przyznawana tylko przez OWNERA lub Administratora Radia - TeamLeader  dla u?ytkownika który prowadzi audycje w Radiu shadows-torrents. Bez limitu pobierania.Konto wa?ne bezterminowo. Do rangi dodano nutk?.

 

WP?ATY Z DOTACJI TRAFIAJ? BEZPO?REDNIO NA OP?ATE ZA SERWER!!

ZA?OGA STRONY.

Do tych rang Dodano gwiazdk? aby wyró?nia?o nas od innych U?ytkowników Portalu.

Jeste?my po to by obs?ugiwa? stron? oraz pomoga? userom. Decyzje za?ogi s? nieodwo?alne i niepodwa?alne.Prosz? nie obra?a? ani nie ubli?a? za?odze. Post?powinie takie skutkuje usuni?ciem bezpowrotnie ze strony.

 

MODERATOR - Odpowiada za moderowanie wstawek oraz za forum na stronie jest najnizsza ranga w za?odze,posiada podstawowe narz?dzia techniczne.

 

ADMINISTRATOR - Odpowiada za moderowanie wstawek, SB oraz kontakt i pomoc u?ytkownikom.Do zada? administratora nale?y min. nadzorowanie pracy Moderatorów, posiada wi?cej narz?dzi technicznych.

 

SYSOP- Osoba odpowiedzialna za za?og? oraz poprawn? struktur? forum i Shoutbox'a

 

TeamLeader - Osoba opiekuj?ca si? Radiem Administrator Radia ), zarazem b?d?ca w zalodze strony. Ranga ma identyczne uprawnienia co SYSOP z t? ró?nic? ?e nie ma obowiazku moderacji torrentów i warezów jak i odpowiadanie na wiadomosci do za?ogi. Promowanie osób do RANGI SPECJALNEJ tylko za zgod? OWNERA. Rang? t? mo?e otrzyma? tylko jedna osoba. Rang? t? mo?e nadawa? wy??cznie OWNER

 

MANAGER - Najwa?niejsza osoba na stronie po Ownerze zastapuje go w czasie jego nieobecno?ci na stronie. Odpowiada za reszte za?ogi oraz moderowanie wstawek, kontorl? SB i Forum oraz za?ogi. Ma podobne uprawnienia na stronie co OWNER.

 

CODER - Osoba zajmujaca sie kodowaniem strony 

OWNER - W?asciciel Strony.Ranga najwy?sza na stronie obok nicku korona i gwiazdka.

OBJA?NIENIA RANG

1.RANGA ZWYK?A ( User, Power User )

U?ytkownicy z limitem pobierania brak aktywnosci wygasniecie konta bez zadnych przywilejow na stronie.Zwykly u?ytkownik.

2.RANGA PREMIUM ( Shadow USER, V.I.P , Donator )

U?ytkownicy którzy zap?acili za swoja range Dotacj? b?dz wstawili okre?lan? liczb? torrentów.(Dotyczy Shadow User-a,VIP-a) Rangi bez limitu oraz z kontem na zawsze.

3.RANGA SPECJALNA ( Partner, Lady Shadow, Super VIP, Przyjaciel )

U?ytkownicy bez limitu pobierania maj?cy spacjalne przywileje na stronie dodatkowo w?aczone funkcje oraz gwiazdk? obok nicku ( Tylko Przyjaciel ) Konta do?ywotnie.


Regulamin Wstawiania Torrentów.

REGULAMIN WSTAWIANIA NA SHADOWS-TORRENTS.PL

TORRENT - WAREZ

Wszystkie zasady jakie obow?zuj? przy wstawianiu torrenta, wareza znajdziesz tutaj.

Z pewnych kontrowersyjnych powodów, je?eli jestes zwiazany(a) w jakikolwiek sposób z jakimis organizacjami rzadowymi, do walki z piractwem komputerowym lub jakiejkolwiek innej grupy spelniajacej te funkcje lub jesli po prostu jestes pracownikiem tych grup, NIE MOZESZ przebywac na tej stronie, nie mozesz sciagac zadnych plików i nie mozesz przegladac zadnych plików HTML/PHP. Jesli nadal bedziesz przebywal na tej stronie (a nie da sie inaczej niz po zaakceptowaniu wszystkich powyzszych warunków), zlamiesz miedzynarodowe prawo do prywatnosci (paragraf 431.322.12 Internet Privacy Act podpisany w 1995 przez Billa Clintona), co bedzie znaczylo ze NIE MOZESZ wysunac wzgledem autora serwisu, jego rodziny, administratora serwera oraz wszystkich, którzy te strone internetowa odwiedzaja jakichkolwiek zarzutów lub zadan. Jesli akceptujesz i spelniasz powyzsze warunki, mozesz pozostac w serwisie.

Kazdy uzytkownik korzystajacy z serwisu, rejestrujacy w nim konto, automatycznie akceptuje ten regulamin. Jezeli nie akceptujesz tego regulaminu zglos sie do Zalogi w celu deaktywacji konta. Zlamanie któregos z tych podpunktów skutkuje upomnieniem, czasowym zablokowaniem do wybranych funkcji serwisu lub usunieciem konta (kare wybiera administrator), a w przypadkach szczególnie drastycznych zablokowaniem dostepu na stale do calego serwisu (ban na IP lub sprzetowy). Postanowilismy spisac wszystkie zasady które nasza spolecznosc zna od zawsze .

Rejestracja w serwisie jest darmowa, konto jest aktywne do?ywotnio!
Ka?dy zarejestrowany u?ytkownik mo?e pobiera? torrenty i korzysta? z wszystkich dla niego dost?pnych opcji.

Czesc pierwsza: Torrenty-Warezy. Zabrania si?:

1. Kopiowania opisów torrentów bez zgody autora opisu.
2. Masowego kopiowania torrentów na inne strony torrentowe.
3. Wstawiania torrentów - warezów z tresciami:
- pedofilia
- rasizm
- celowe osmieszanie ludzi
- drastyczne filmy (typu cwiartowanie zwlok, bezczeszczenie grobów, itd....)
- porno z elementami wstretnymi (oddawanie kalu, itd...)
4. Wstawiania torrentów zawierajacych wirusy, trojany i inne niebezpieczne programy.
5. Samowolnego usuwania opisu torrenta lub wareza w celu jego usuniecia.
6. Natarczywej reklamy innych stron internetowych w opisie, screenach lub plikach udostepnianych.
7. Rejestracji nicków zawierajacych adres strony internetowej lub wulgarne s?owo.
8. Wstawiania torrentów - warezów z systemami zarobkowymi lub linkami do nich.
9. Sprzedazy nielegalnego oprogramowania, filmów i innych artykulów.
10. Wstawiania torrentów spakowanych w .rar, .zip itp.

Czesc druga: Komentarze. Zabrania si?:

1. U?ywania wulgarnych slów w komentarzach.
2. Natarczywej reklamy innych stron internetowych.
3. Wysylania wiecej niz jeden raz tego samego posta.
4. Wysylania postów spamerskich tzn. (same spacje, losowe znaki lub powtarzajace sie ciagi znakowe).
5. Uzywanie avatarów reklamowych, linkujacych, zawierajacych tresci spolecznie nie akceptowane lub przekraczajacych dozwolony rozmiar.
6. Obrazania uploadera i innych uzytkowników strony.
7. Podawania linków do gier online typu bitefight, knightfight, itp.
8. Bezposredniego linkowania do warezu na rapidshare i innych uploadów.
(wyjatek: nowe cracki, napisy, male spolszczenia (do 2MB), wlasne poradniki lub male dodatki)
9. Sprzedazy nielegalnego oprogramowania, filmów i innych artykulów.

Jezeli nie zgadzasz sie z powyzszym regulaminem, zglos sie do Zalogi w celu deaktywacji konta.


DMCA

 Digital Millennium Copyright Act 

 

shadows-torrents.pl zamierza w pe?ni zgodne z Digital Millennium Copyright Act "DMCA" przestszega? przepisów, zwalnia to od odpowiedzialno?ci w najszerszym zakresie prawa.

Podane poni?ej s? procedury, które shadows-torrents.pl pod??y do rozwi?zywania wszelkich roszcze? narusze? w?asno?ci intelektualnej:

Wskazówki dla roszcze? z naruszenia praw w?asno?ci intelektualnej.

Je?li uwa?asz, ?e Twoja praca zosta?a skopiowana w sposób stanowi?cy naruszenie praw autorskich, lub ?e Twoje prawa w?asno?ci intelektualnej zosta?y naruszone w inny sposób, prosimy o przedstawienie praw autorskich shadows-torrents.pl

1.
Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upowa?nionej do dzia?ania w imieniu w?a?ciciela praw autorskich lub innej w?asno?ci intelektualnej, zainteresowania, które rzekomo zosta?y naruszone
2.
Opis prac chronionych prawem autorskim lub innej w?asno?ci intelektualnej, ?e roszczenia skar??cego zosta?y naruszone
3.
Opis gdzie mo?emy go znale?? na stronie (np. unikalny adres URL do pliku);
4.
O?wiadczenie skar??cego z?o?one pod gro?b? odpowiedzialno?ci karnej, ?e skar??cy jest w?a?cicielem praw autorskich lub praw w?asno?ci intelektualnej lub jest upowa?niony do dzia?ania w imieniu praw autorskich

Przez e-mail:

Administrator serwisu shadows-torrents.pl po zg?oszeniu Digital Millennium Copyright Act ma obowi?zek:

1.
Usun?? dany plik w czasie nie mniejszym jak 24h, ale nie wi?kszym jak 72h od czasu otrzymania i przeczytania zg?oszenia
2.
Poinformowa? danego usera o DMCA z jakiego powodu plik zosta? usuni?ty z serwisu shadows-torrents.pl
3.
Zablokowa? plik oraz uniemo?liwi? ponowne jego dodanie

Zobowi?zanie

Z Ustaw? o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z pó?niejszymi zmianami) oraz z Ustaw? o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz.U.2002.144.1204 z pó?niejszymi zmianami).
Na mocy art. 14 tej drugiej Administrator serwisu, który po otrzymaniu wiarygodnego zg?oszenia, niezw?ocznie uniemo?liwi dost?p do danych naruszaj?cych prawo lub zwi?zanej z nimi dzia?alno?ci, zostaje pod takim warunkiem zwolniony z wszelkiej odpowiedzialno?ci prawnej.
Osoba nie mo?e by? poci?gni?ta do odpowiedzialno?ci karnej ,która jest odpowiedzialna za udost?pnianie materia?ów naruszaj?cych prawo po usuni?ciu materia?ów naruszaj?cych prawa autorskie


OSOBA ZG?ASZAJ?CA DMCA JEST ZOBOWI?ZANA DO ZAAKCEPTOWANIA POWY?SZEGO ZG?OSZENIA DMCA W PRZECIWNYM WYPADKU ZGLOSZENIE NIE B?DZIE BRANE POD UWAG?

Zg?oszenia DMCA przyjmujemy tylko w j?zyku polskim oraz angielskim pod adresem e-.mail  shadows.torrents@interia.pl


Multikonta
1 u?ytkownik ma prawo do posiadania 1 konta.
Multikonta b?d? blokowane !!!

 

Ka?dy u?ytkownik korzystaj?cy z serwisu shadows-torrents.pl rejestruj?cy w nim konto, automatycznie akceptuje ten regulamin. Je?eli nie akceptujesz tego regulaminu zg?o? si? do Ownera w celu deaktywacji konta. Z?amanie którego? z tych podpunktów skutkuje upomnieniem, czasowym zablokowaniem do wybranych funkcji serwisu lub usuni?ciem konta (kar? wybiera administrator), a w przypadkach szczególnie drastycznych zablokowaniem dost?pu na sta?e do ca?ego serwisu (ban na IP lub sprz?towy). Postanowili?my spisa? wszystkie zasady które nasza spo?eczno?? zna od zawsze .

 


Regulamin edytowany 2019-04-12 22:43:36 GMT